Regulamin Zakupu Produktów

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów zamieszczonych pod adresem www.lubelskiejesttu sprzedawanych przez Magdalenę Niedziałek w ramach działalności gospodarczej Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA”.

Sprzedającym jest Firma Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności: Dąbrówka 64, 21-132 Kamionka oraz Lubartowska 77, 20-123 Lublin; NIP: 712-149-44-01; REGON: 431207635, adres poczty elektronicznej: kontakt@lubelskiejesttu.pl; tel.: 603 807 808.

§ 1. Definicje terminów zastosowanych w niniejszym regulaminie

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego

Sklep  – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.lubelskiejesttu.pl

Sprzedający – Magdalena Niedziałek prowadząca działalność gospodarczą jako Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA”

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta

Formularz Zamówienia –  interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia z Sklepie Internetowym

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – prezentowany w Sklepie Internetowym produkt, którego dotyczy umowa sprzedaży

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów zawarta pomiędzy Sprzedającym  a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.lubelskiejesttu.pl

2.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.       Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

4.       Dostęp do treści w ramach Sklepu jest bezpłatny.

5.       Do korzystania ze Sklepu www.lubelskiejesttu.pl nie jest wymagane spełnianie szczególnych wymagań technicznych. Do złożenia zamówienia wystarczą:

a)       dostęp do Internetu

b)      posiadanie aktywnego konta e-mail

c)       standardowy system operacyjny

d)      standardowa przeglądarka.

6.       Klienta obowiązuje zakaz publikowania treści o charakterze bezprawnym, tj. np. treści promujących przemoc, treści sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi, naruszających dobra osobiste i inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich.

7.       Klient ma dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie serwisu www.lubelskiejesttu.pl.

8.       Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego www.lubelskiejesttu.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, umożliwieniu rejestracji przez Klienta konta w Sklepie, dostarczaniu treści handlowych i marketingowych poprzez  „NEWSLETTER” – jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

 

§ 3. Składanie zamówień

1.       Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w polskich złotych (PLN).

2.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian cen Produktów w każdym momencie – podczas  wprowadzania bądź wycofywania Produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

3.       Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w ciągu całego roku kalendarzowego.

4.       Zamówienie można złożyć bez konieczności zakładania konta lub zakładając konto przy składaniu Zamówienia. Konto można założyć również przed przystąpieniem do składania Zamówienia.

5.       W celu dokonania Zamówienia konieczne jest podanie zgodnie z prawdą wszystkich danych wymaganych przy wypełnianiu Formularza Zamówienia. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane (obowiązkowe).

6.       Sprzedający zastrzega sobie możliwość niedostępności Produktów, o czym Klient zostanie poinformowany przy wyborze Produktu bądź w podsumowaniu Zamówienia. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie dostępności danego Towaru można skontaktować się ze Sprzedającym.

7.       Złożenie Zamówienia, a tym samym zawarcie Umowy Sprzedaży, jest dokonywane w następujący sposób:

a)       Po wejściu na stronę Sklepu (www.lubelskiejesttu.pl) i kliknięciu w interesujący nas Produkt należy kliknąć w pole „Do koszyka”.

b)      W przypadku Produktu, który w danym momencie jest niedostępny,  opcja „Do koszyka” jest wyłączona, co uniemożliwia dodane Produktu do Zamówienia.

c)       Chcąc dodać kolejne Produkty do koszyka, wyszukujemy interesujące nas Produkty (w wyszukiwarce bądź poprzez menu) i powtarzamy czynność z ppkt. a).

d)      Po dodaniu do koszyka wszystkich interesujących nas Produktów i ich ilości klikamy w ikonkę Koszyka w prawym górnym rogu strony.

e)      Pokaże się zawartość naszego koszyka wraz z podsumowaniem oraz sposobem dostawy i płatności.

f)        Należy wybrać preferowaną formę dostawy i płatności, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”. Sprzedający zastrzega sobie prawo, że niektóre Produkty będą możliwe tylko i wyłącznie do odbioru osobistego, o czym Klient zostanie powiadomiony w opisie Produktu.

g)       W nowym oknie pojawią się opcje do zalogowania (jeśli mamy już założone konto),  do rejestracji (jeśli chcemy założyć Konto) bądź kupna bez rejestracji.

h)      W zależności od wybranej opcji dane sczytają się automatycznie (gdy mamy już Konto) bądź trzeba będzie uzupełnić formularz (rejestracja lub zakup bez logowania).

i)        Celem finalizacji zamówienia należy kliknąć „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”.

8.   Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.

9.   Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.

10.   Sprzedający ma prawo odmowy realizacji Zamówienia w następujących sytuacjach:

a)       Nieprzestrzegania zasad Regulaminu przez Klienta

b)      Wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych

c)       Wystąpienia siły wyższej.

§ 4. Realizacja Zamówień

1.       Zamówienie trafia do realizacji w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta (kliknięcie w link w przesłanej wiadomości e-mail).

2.       Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością wpływania do systemu.

3.       Zwyczajowo zamówienia są realizowane w ciągu 24 h od momentu ich złożenia. W przypadku dużej ilości Zamówień Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji. W takim przypadku poinformuje o tym fakcie Klienta telefonicznie bądź mailowo.

4.       W przypadku Zamówienia z odbiorem osobistym (ul. Lubartowska 77, Lublin), Klient otrzymuje wiadomość e-mail o Zamówieniu gotowym do odbioru.

5.       Klient zobowiązany jest odebrać Zamówienie w godzinach pracy stacjonarnego ekosklepu mieszczącego się przy ul. Lubartowskiej 77 w Lublinie (pn.-pt. 9:00-17:00, sb 8:00-13:00) w ciągu 24 h od otrzymania informacji o Zamówieniu gotowym do odbioru.

 

§ 5. Płatności

1.       Na każdy sprzedany Produkt wystawia paragon bądź fakturę.

2.       Klient dokonuje wyboru sposobu płatności podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym. Możliwe są następujące formy płatności:

a)       Płatność przy pomocy serwisu Dotpay

b)       Płatność przed wydarzeniem, osobiście (kartą lub gotówką).

§ 6. Procedura reklamacji

1. Reklamacje towarów należy złożyć pisemnie (na adres Lubartowska 77, 20-123 Lublin) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@lubelskiejesttu.pl).

2.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.       Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, a o wyniku rozpatrzenia poinformuje Klienta.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1.       Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, nie później niż w dniu Wydarzenia, przy czym termin ten biegnie od zakupu Produktu przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

2.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@lubelskiejesttu.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Lubartowska 77, 20-123 Lublin).

3.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4.       Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.       Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 3 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1.       Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te muszą być dokonane w formie pisemnej.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy:

a)       Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r., poz. 683 ze zm.);

b)      Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.);

c)       Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.);

d)      Ustawy z dnia 18 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1669);

e)      Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823);

f)        Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).